Stanhope - Venn Architects / Clancy Construction
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_361.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_085.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_133.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_153.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_357.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_032.jpg
       
     
Stanhope - Venn Architects / Clancy Construction
       
     
Stanhope - Venn Architects / Clancy Construction
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_361.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_085.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_133.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_153.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_357.jpg
       
     
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_032.jpg